Historia Tertio Millennio

Poznaj historię naszego Instytutu

1
Założenie Instytutu

Instytut Tertio Millennio, założony w 1995 roku w Warszawie, jest wynikiem inspiracji płynącej z wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1991 roku. Ten historyczny moment, kiedy Papież wygłosił swoje przemówienie do młodzieży na Placu Zwycięstwa, stał się kluczowym punktem zwrotnym dla inicjatorów instytutu. Papież, w swoich słowach, wzywał młodzież do aktywnego uczestnictwa w budowaniu cywilizacji miłości i prawdy w nadchodzącym tysiącleciu. Ta idea zrodziła w umysłach polskich intelektualistów i działaczy społecznych chęć stworzenia instytucji, która by kontynuowała i propagowała te wartości.

2
Pierwsze lata działalności

W odpowiedzi na to wezwanie, grupa intelektualistów, w tym ks. Maciej Zięba OP, podjęła inicjatywę założenia Instytutu. Celem Instytutu miało być nie tylko propagowanie nauczania Jana Pawła II, ale także wspieranie rozwoju społecznego i kulturalnego, zgodnie z duchem chrześcijańskim. Instytut miał także służyć jako platforma do dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, łącząc w sobie różne tradycje i systemy myślowe, co było wizją zgodną z nauczaniem Papieża.

3
Rozwój projektów

Od momentu powstania, Instytut Tertio Millennio skupiał się na organizacji różnorodnych projektów edukacyjnych, które miały na celu pogłębianie zrozumienia nauczania Jana Pawła II. Seminaria, konferencje i warsztaty organizowane przez instytut, stawały się miejscem, gdzie młodzi ludzie, intelektualiści oraz liderzy społeczni mogli wspólnie szukać odpowiedzi na współczesne wyzwania, opierając się na wartościach chrześcijańskich.

4
Instytut jako miejsce dyskusji

Jednocześnie, Instytut stał się ważnym miejscem dyskusji na temat roli religii w nowoczesnym świecie. Rozważania na temat wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa, a także roli, jaką w tych wyzwaniach mogą odegrać wartości chrześcijańskie, stały się kluczowym elementem działalności Instytutu. Dyskusje te były nie tylko akademickie, ale również praktyczne, skupiając się na realnych problemach społecznych i politycznych.

5
Współpraca międzynarodowa

W ciągu lat, Instytut Tertio Millennio rozszerzył swoją działalność, tworząc międzynarodowe sieci współpracy. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami chrześcijańskimi w Europie i na świecie pozwoliła na wymianę doświadczeń i idei, co przyczyniło się do rozwoju dialogu międzykulturowego i ekumenicznego. Takie działania były zgodne z nauczaniem Jana Pawła II, który podkreślał znaczenie dialogu i współpracy między różnymi kulturami i religiami.

6
Współczesne cele Instytutu

Dzisiaj, po wielu latach działalności, Instytut Tertio Millennio stanowi ważny głos w debacie publicznej w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Jego działania edukacyjne, badawcze i społeczne kontynuują tradycję intelektualną i duchową Jana Pawła II, starając się odpowiadać na wyzwania nowego tysiąclecia w duchu dialogu, poszanowania różnorodności i wspólnego poszukiwania prawdy.

Audiencja środowiska ITM u Jana Pawła II
Tygiel w Lublinie

ZAŁOŻYCIEL INSTYTUTU

śp. Ojciec Maciej Zięba OP

ur. 1954, zm. 31.12.2020r., dominikanin, doktor filozofii, znawca nauczania społecznego Kościoła, założyciel i ogromnie zaangażowany prezes Instytutu Tertio Millennio do ostatnich chwil życia. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, był wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, katechetą, od lat 70. działaczem opozycji, doradcą Zarządu Regionu Dolny Śląsk „Solidarności” (1980–1981), redaktorem „Tygodnika Solidarność”. W latach 1998–2006 był prowincjałem polskich dominikanów. Autor wielu książek, m.in. Demokracja i anty-ewangelizacja, Niezwykły pontyfikat, Papieże i kapitalizm, Biel z dodatkiem czerni, Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie.